Sự Kiện Hội Nghị tại ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA TECHFEST VIETNAM 2018

Diễn ra từ ngày 28/11/2018 đến ngày 1/12/2018 tại Tại Trung Tâm Hội Nghị Ariyana Đà Nsengc. thành phố Đà Nẵng